Bouwsteen participatie belanghebbenden

Uw omgeving gaat veranderen, en nu?

Een stappenplan hoe u als belanghebbende uw belang kunt inbrengen

Voor wie is deze leidraad?
Uw buren, een ontwikkelaar of de gemeente heeft een plan dat invloed heeft op uw omgeving. De initiatiefnemer van dat plan heeft de verantwoordelijkheid om belanghebbenden, u dus, bij de uitwerking van dat plan te betrekken, zodat u uw belang kunt inbrengen.

Waarom deze leidraad participatie?
De gemeente vindt het belangrijk dat ideeën en plannen voor de fysieke leefomgeving zorgvuldig worden ontwikkeld. Het betrekken van belanghebbenden, waaronder omwonenden, is daar een belangrijk onderdeel van. Vragen en eventuele zorgen van omwonenden kunnen worden omgezet in creatieve oplossingen, waardoor er betere plannen ontstaan. Deze leidraad laat u vooral zien wat u als belanghebbende kunt doen.

De Omgevingswet
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment zijn initiatiefnemers in veel gevallen verplicht om aan te geven of en hoe inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden bij de uitwerking van het plan zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.
Voor het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad is het belangrijk om zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de verschillende belangen die bij het plan spelen. Hierdoor kan de gemeente een goede afweging maken en zorgvuldig en snel besluiten over het initiatief.

Wat is participatie?
Met participatie worden belanghebbenden op een zo vroeg mogelijk moment betrokken bij het initiatief waaraan wordt gewerkt. Dat is het moment dat een idee een plan gaat worden. Direct omwonenden of ondernemers kunnen belanghebbend zijn. Met andere woorden: het plan kan invloed hebben op de leefomgeving van anderen. Wie belanghebbenden zijn hangt af van de grootte van het initiatief en wie er door ‘geraakt’ wordt. Het gaat dus niet altijd om inwoners of ondernemers. Het kan ook gaan om maatschappelijke organisaties of anderen.

Bent u belanghebbende en bent u nog niet benaderd door de initiatiefnemer?
De initiatiefnemer van het plan brengt belanghebbenden in beeld en bedenkt hoe zij hun mening kunnen geven en wat hij met de meningen gaat doen. Bent u belanghebbend en bent u nog niet benaderd door de initiatiefnemer? Er kunnen diverse redenen zijn waarom u nog niet bent benaderd. Als u uw mening wilt inbrengen, wacht dan niet te lang en meld u zich dan zelf bij de initiatiefnemer.

Breng uw belang in
Welk effect heeft het plan op u of uw directe omgeving? Is er verlies van uitzicht, heeft u geen zon meer in uw tuin, speelt privacy een rol? Verandert het landschap dusdanig dat u daar (negatieve) gevolgen van ondervindt? Vraag een gesprek aan met de initiatiefnemer of zet uw mening op papier. Zo kan de initiatiefnemer daar mogelijk rekening mee houden bij de verdere uitwerking van het plan.

In gesprek

In gesprek met de initiatiefnemer
U kunt de initiatiefnemer vragen om een gesprek. Vraag dan ook om informatie over het beoogde plan, zodat u zich kunt voorbereiden.
Probeer tijdens het gesprek uw belangen, bezwaren en zorgen te uiten, en ook te luisteren naar de belangen van de initiatiefnemer. Maak tot slot goede afspraken over het vervolg. U kunt een verslag maken van het gesprek en een reactie daarop vragen aan de initiatiefnemer. Misschien kan de initiatiefnemer al aangeven of, en in hoeverre hij rekening kan houden met uw bezwaren. En als hij dat niet kan, kan hij de argumenten in het verslag zetten.

[optioneel opnemen] In de bijlage bij deze leidraad vindt u een voorbeeld van een gespreksformulier waarop u uw verslag kunt vastleggen.

U vindt dat uw belangen niet worden gehoord… Wat nu?
Als de initiatiefnemer een goed participatietraject heeft doorlopen, dan vraagt hij bij de gemeente een vergunning aan. Bij de aanvraag hoort dan een verslag van alle gesprekken en aanpassingen in het plan. Dat helpt de gemeente bij een goede afweging in de besluitvorming.

Vindt u dat u niet goed bent gehoord? Is er niets met uw inbreng gedaan en zijn daar geen (goede) argumenten voor geleverd? Dan kunt u de wettelijke mogelijkheden gebruiken door een zienswijze in te dienen en bezwaar te maken. De gemeente kan vervolgens besluiten op deze bezwaren. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.

Er kan altijd iets veranderen
Als u met elkaar in gesprek gaat is de uitkomst van tevoren niet bekend. De wereld is altijd in beweging, waardoor er steeds veranderingen zijn waar we op in moeten spelen. Zeker bij grotere ruimtelijke plannen of projecten kan er gaandeweg iets veranderen. Er kunnen dingen mis gaan. De vraag is hoe we daarmee omgaan. Het is belangrijk om als initiatiefnemer, gemeente en belanghebbenden met elkaar in gesprek te blijven en elkaar uit te leggen waarom er andere keuzes worden gemaakt. Zo kunnen we blijven samenwerken en samen zoeken naar de beste oplossingen voor de omgeving.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Dan kunt u terecht bij de gemeente [naam, adres, telefoonnummer en mail vermelden]

 

Bronvermelding:
Deze tekst is oorspronkelijk opgesteld door LSA Bewoners en de gemeente Dalfsen en was bedoeld voor initiatiefnemers. De redactie van Toolkit Omgevingswet heeft deze tekst herschreven met het oog op belanghebbenden.

Onderwerp
Omgevingsvergunning
Participatie
Doelgroep
Inwoner als belanghebbende
Belanghebbende professioneel
Soort
Bouwsteen
thumbnail participatie belanghebbenden