Brochuretekst Omgevingstafel

Let op: in deze tekst staan enkele woorden tussen [ ]. De bedoeling is dat je zelf de juiste gegevens / website of pagina invult.

 

Omgevingswet: nieuwe werkwijze voor complexe initiatieven

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vraagt van de overheid een nieuwe werkwijze, bijvoorbeeld bij het behandelen van vergunning aanvragen voor ruimtelijke initiatieven. Dit heeft voordelen voor u!

Sneller en eerder, en één loket!

Een vergunningaanvraag wordt niet alleen sneller in behandeling genomen; u krijgt ook eerder antwoord. De vergunning kan binnen 8 weken worden verleend, in plaats van de 26 weken die daar eerder voor nodig waren.
U vraagt de omgevingsvergunning aan bij één loket: alle regels en wetten die over de openbare ruimte gaan, zijn op één plek te vinden, dus ook de regels en wetten van andere bevoegd gezagen! 
Kijk op [www.omgevingsloket.nl of verwijs naar de juiste pagina op je eigen website] en u ziet in één oogopslag welke plannen er al zijn en welke regels gelden op een locatie. U vraagt één (omgevings)vergunning aan, ook al zijn meerdere overheden betrokken bij uw plan.

De Omgevingstafel: snel een beeld of uw initiatief wenselijk is

Heeft u een complex initiatief, bijvoorbeeld om uw bedrijf te vestigen of uit te breiden of wilt u woningen realiseren? We onderzoeken graag voor u of uw initiatief wenselijk is. We bekijken of uw plan bijdraagt aan de fysieke en maatschappelijke, sociale leefomgeving in onze gemeente. Nadat u een korte omschrijving van uw plan heeft aangeleverd hoort u na een week of of het zinvol is om uw plan verder uit te werken. 

Omgevingstafel

Als uw initiatief positief ontvangen is dan bespreekt een casemanager of projectleider met u de mogelijkheden om een “Omgevingstafel” te houden. Bij een Omgevingstafel gaat u in gesprek met alle belangrijke gesprekspartners van de gemeente zoals het waterschap, de provincie, het Rijk, de omgevingsdienst, de welstand, de veiligheidsregio en de GGD. Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw initiatief mogelijk te maken binnen de geldende kaders en regels. We adviseren u om een vertegenwoordiging uit te nodigen vanuit inwoners of ondernemers uit de directe omgeving van uw initiatief.

De voordelen van de Omgevingstafel

Samen werken aan de Omgevingstafel heeft voor u de volgende voordelen:

  • Betrokken mensen in één keer aan tafel: snel duidelijk welke belangen er zijn
  • In een vroeg stadium in één keer alle kaders en regels benoemen die gelden voor uw initiatief
  • Snel duidelijk of, en welke onderzoeken nodig zijn
  • Goede basis voor het indienen van de vergunningaanvraag

Informeel => formeel

Het overleg aan de Omgevingstafel is een informeel vooroverleg. Na overeenstemming aan de Omgevingstafel dient u de definitieve vergunning aanvraag in. Daarna wordt uw aanvraag formeel beoordeeld. U kunt geen rechten ontlenen aan wat aan de Omgevingstafel wordt besproken. De formele besluitvorming vindt plaats nadat de aanvraag is ingediend. Als u het initiatief indient zoals besproken en akkoord bevonden op de Omgevingstafel, is de kans uiteraard groot dat de besluitvorming positief zal zijn.

Participatie

Iedereen die een vergunning aanvraagt moet daarbij vermelden of participatie heeft plaatsgevonden. Met andere woorden: de initiatiefnemer moet aangeven of, en hoe hij de buurt heeft betrokken bij zijn plannen. Bij complexe plannen wordt vaak door de gemeente de Omgevingstafel ingezet om belangen in beeld te brengen. Bij kleinere projecten, zoals een aanbouw, schutting of dakkapel ligt het initiatief voor participatie helemaal bij de vergunning aanvrager.

Als u wel aan participatie heeft gedaan dan wil de vergunningverlener (vaak de gemeente) graag weten wat u heeft gedaan en wat het resultaat daarvan is. Zo krijgt de gemeente inzicht in de belangen die zijn ingebracht. Zij kan deze belangen dan meenemen in het uiteindelijke besluit om de vergunning te verlenen. Als u niet aan participatie heeft gedaan dan kan het zijn dat de gemeente u verzoekt om alsnog de directe omgeving te informeren / belangen op te halen over uw plannen.

De gemeente, of een ander bevoegd gezag, kan u in alle fasen van het vergunningtraject adviseren; óók over hoe u de participatie kunt inrichten. U doet er goed aan om in een vroeg stadium contact te leggen met de gemeente, met name als u een (ruimtelijk) plan heeft dat impact heeft op de omgeving.

Onderwerp
Omgevingstafel
Doelgroep
Inwoners met een initiatief
Ondernemers
Ondernemer met plan
Belanghebbende professioneel
Soort
Folder
foto van bouwproject met lucht op de achtergrond