Privacy op deze website

We verzamelen en verwerken uw gegevens op deze website om te zien hoe de website wordt gebruikt. Als u akkoord bent, zullen we uw gegevens voor analysedoeleinden verzamelen en gebruiken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid

Manage services

Tekst Omgevingswet

Onderstaande tekst kunt u gebruiken in uw communicatie richting het bedrijfsleven. Let op. De teksten op deze website worden regelmatig aangepast. 

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. Voortaan kunt u op één plek kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor iedereen die activiteiten ontplooit in de fysieke leefomgeving in Nederland. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Let op! Als u in uw bedrijf niets verandert aan uw bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden en u hoeft ook niet opnieuw een melding te doen. Dat regelt het overgangsrecht. U kunt natuurlijk wel alvast een kijkje nemen in het nieuwe Omgevingsloket voor latere aanvragen. Verandert er wel iets? U gaat bijvoorbeeld uitbreiden en wilt daarvoor een vergunning aanvragen, dan krijgt u wel te maken met de nieuwe Omgevingswet. Een aanvraag doet u straks in het nieuwe Omgevingsloket.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Bereid u voor op eventuele consequenties bij zo’n verandering. Bekijk hiervoor ook de diverse instructiefilmpjes en video’s. Er zijn ook scenario's waarbij u geen actie hoeft te ondernemen.

Verandert u niets aan uw bedrijfsvoering?

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het in werking treden van de Omgevingswet bijna nooit direct iets te doen. Zo hoeven bedrijven voor een inrichting niet opnieuw een melding te doen. Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden. Heeft u vóór 1 januari 2024 een vergunning ingediend en moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Gaat u wel iets veranderen aan uw bedrijfsvoering?

Een bedrijf dat iets wil veranderen, moet nagaan of die verandering gevolgen heeft onder de Omgevingswet. Is er bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of melding nodig voor een milieubelastende activiteit? Of gelden er milieuregels op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) of het omgevingsplan van de gemeente?

Waar vindt u deze informatie?

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u, vanaf 1 januari 2024, nagaan of er milieuregels gelden op grond van het Bal of het omgevingsplan. Hier kunt u ook nagaan of er een omgevingsvergunning of melding nodig is en welke informatieplichten gelden. Dit nieuwe Omgevingsloket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding.

Wat verandert er na 1 januari 2024?

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.

Kortere procedures

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure is normaal gesproken maximaal 8 weken. Met een mogelijke verlenging van 6 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Als de aanvraag niet compleet is, kan het bevoegd gezag de beslissing op de aanvraag aanhouden. In dat geval begint de termijn te lopen op de dag waarop de aanhouding eindigt. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u als initiatiefnemer vóór u gaat (ver)bouwen na moet gaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket. Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger – een onafhankelijke controleur – inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen.

De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet. De nieuwe wet gaat als eerste gelden voor nieuwbouw van bouwwerken die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1. Na een gewenningsperiode van 6 maanden zullen ook verbouwingen onder gevolgklasse 1 komen te vallen. 

Soort

Bedrijfsleven