Privacy op deze website

We verzamelen en verwerken uw gegevens op deze website om te zien hoe de website wordt gebruikt. Als u akkoord bent, zullen we uw gegevens voor analysedoeleinden verzamelen en gebruiken. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.

Privacybeleid

Manage services

Privacy

Toolkitomgevingswet.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw contactgegevens alleen voor het beantwoorden van uw vraag.

Bewaren persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het beantwoorden van uw vraag.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw gegevens niet met derden.

Beveiligen Persoonsgegevens

Wij voldoen technisch en functioneel aan de eisen die gesteld worden aan het beveiligen van uw gegevens. Ook de vraagafhandeling is zo ingericht dat alleen de noodzakelijke medewerkers toegang hebben tot de gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze regels worden ook uw rechten beschreven met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Uw rechten

Het verwerken van uw persoonsgegevens stopt nadat wij uw vraag beantwoord hebben. U heeft het recht ons te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

Meer uitleg over deze rechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tenslotte heeft u ook het recht om een melding te doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.